fbpx

It's

keap product overview

Welcome to the Keap Product Overview!

This training consists of 20 videos (for a total of 24 min) and includes the latest features for Keap.

0. [Welcome!] - Chào mừng!

1. [Dashboard] - Bảng điều khiển

2. [Importing contacts] - Nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống

3. [Contacts and custom fields] - Bảng thông tin khách hàng & các trường thông tin tùy biến

4. [Creating contact lists] - Tạo Danh sách khách hàng

5. [Email creation from contact record] - Tạo & gửi email cá nhân

6. [Creating and applying tags] - Tạo & gắn thẻ tag

7. [Creating tasks]  - Tạo nhiệm vụ

8. [Syncing Google Calendar and setting appointments] - Kết nối lịch Google & thiết lập cuộc hẹn

9. [Sale Pipeline] - Quy trình bán hàng

10. [Quoting and invoicing] - Báo giá & hóa đơn

11. [Email broadcast builder] - Tính năng soạn thảo email cơ bản

12. [Creating an email header] - Tạo một tiêu đề email hiệu quả

13. [Building an advanced email] - Soạn thảo email nâng cao

14. [Sending an email broadcast] - Gửi email số lượng lớn hàng loạt

15. [Campaign builder] - Thiết lập các chiến dịch marketing hoặc các quy trình làm việc

16. [Web forms and landing pages] - Tạo mẫu thu thập thông tin khách hàng & trang bán hàng

17. [Campaign reporting] - Báo cáo chiến dịch

18. [Account settings] - Thiết lập tài khoản

19. [Reporting] - Các loại báo cáo

20. [Campaign strategy guide] - Các chiến dịch & quy trình làm việc mẫu

Keap Vietnam | 0931.311.388 | thanhhuong@dfj.vn